Fiziksel Egzersiz , Bedensel ve Ruhsal Sağlığı Korur


    Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte fiziksel hareketsizlik artmıştır. İş hayatında rekabetin artmasıyla birlikte daha fazla strese maruz kalınmaktadır.

    Çağımızın en önemli sağlık problemlerinden biri olan stres, canlıların vücut fonksiyonlarını bozup, yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir (Gencer ve ark., 2015).

     Modern yaşamla birlikte rekabet ve yarışmacılık, iş hayatında ve sosyal hayatta stresi artıran unsurlardır. Bireyler stresle baş edebilmek için bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak için farklı uygulamalara başvurma ihtiyacı duymaktadır (Güçlü, 2001).
    Fiziksel egzersiz aktivitesi, bedensel hareketliliğini artırarak stresin azaltılmasına yardımcı olur. Fiziksel egzersiz aktiviteleri, düzenli olarak yapıldığında zaman ve yere bağımlı olarak egzersiz yapma alışkanlığı edinilmesini amaçlar.

      Fiziksel egzersizler, planlı olarak uygulanırken germe, gevşeme, esnetme, güçlendirme gibi yöntemler uygulanır (Ardıç, 2014). 
    Fiziksel egzersizlerin bedenle birlikte zihni de rahatlattığı bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir ve egzersiz psikolojisi bilim olarak sağlıklı bir yaşam için fiziksel egzersizin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

    Egzersiz psikolojisinin temel odak noktası, akut ve kronik egzersizin, psikolojik, davranışsal, sosyal ve bilişsel sebep ve sonuçlarının neler olduğudur (Buckworth & Dishman, 2002; akt. Yeltepe, 2012). 
    Fiziksel egzersiz yapmak, bedensel ve ruhsal sağlığı korur. Pilates-mat egzersizlerinin zihne ve bedene hitap eden bir fiziksel ve zihinsel egzersiz türü olarak bedensel sağlığı (Avşar, 2019) ve ruhsal sağlığı (Özdemir & Uysal, 2018) koruduğu ve iyileştirdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

     Pilates-mat egzersizlerinin psikolojik sorunları azalttığı da saptanmıştır (Vancini ve ark., 2017). Pilates egzersizlerinin kas gücünü artırarak fiziksel dayanıklılığı da koruduğu ortaya konmuştur. Araştırmacılar aynı zamanda pilates-mat egzersizlerinin zihinsel yapı üzerinde etkilerini de incelemişlerdir.

     Bu araştırmalar, genellikle pilates-mat egzersizlerinin bedensel ve bilişsel etkileri üzerine yapılmıştır (Damdelen, 2016).
    Yaşam doyumu, pozitif psikoloji biliminin son yıllarda ilgilendiği bir kavramdır.Yaşam doyumu, pozitif duyguları içeren yaşam kalitesi, psikolojik sağlık ve sağlamlık gibi kavramları içerir (Kaba ve diğ., 2018). İnsanların tüm yaşamından haz almasını ifade eder.

    Bireyler,fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettiklerinde ve yaşamdaki beklentileri karşılandığında yaşamaktan keyif alırlar. Her birey yaşamda farklı beklentilere sahiptir. Yaşam doyumu, bu açıdan bakıldığında, bireylerin beklentilerinin karşılanması demektir (Kalfa, 2017).
    Pilates egzersizlerinin yaşam doyumu üzerine olumlu etkisi olduğu birçok araştırmada ortaya konmuştur. 
    Örneğin, Dağ ve ark. (2019) tarafından spor kulüplerinde eğitmen olarak çalışan kadın ve erkek spor eğitmenlerinin egzersize katılımının yaşam doyumları üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırmaya 150 spor eğitmeni (104 E, 46 K) katılmıştır. 
    Araştırma sonunda pilates egzersizlerine katılan katılımcıların yaşam doyumu düzeylerindeki artışın diğer egzersiz türlerine katılan katılımcıların yaşam doyumu düzeylerine göre daha yüksek olduğu ve yaşam doyum düzeylerindeki artışın cinsiyete göre farklılık göstermediği rapor edilmiştir.
     Cruz-Ferreira ve ark. (2011) tarafından yapılan, 6 ay süren ve 62 yetişkin kadın katılımcının deney ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldığı bir diğer araştırmada pilates-mat egzersizlerinin yaşam doyumunu artırdığı sonucuna varılmıştır.
    Öztürk (2019) tarafından pilates egzersizine katılımın psikolojik sağlık üzerine etkisi nitel bir araştırmayla incelenmiştir. Araştırmaya uzun süre pilates egzersizleri yapan 32 kadın katılmıştır. Yarı yapılandırılmış yöntemle yapılan nitel araştırma sonucunda uzun süre pilates egzersizlerine katılımın psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
    Fiziksel egzersiz aktiviteleri, hareketli bir yaşama sahip olmayı sağlarken, fiziksel egzersiz yapmanın önemini de ortaya çıkarır (Gönülateş ve ark., 2010). Bu tür aktiviteler, fiziksel sağlıkla birlikte psikolojik sağlığı da korumakta ve iyileştirmektedir. 
    Her yaş grubundan bireylerde farklı biçimlerde olumlu fiziksel ve psikolojik sonuçlar ortaya konmaktadır. Fiziksel egzersiz aktivitelerini düzenli olarak yapmanın, fiziksel dayanıklılığı artırarak hareket yapma becerisini ve kondüsyonunu artırdığı, bununla birlikte yaşam süresini uzattığı bildirilmiştir (Özdemir & İrez, 2010). 
    Fiziksel açıdan aktif bir yaşamın olumsuz duyguların daha az yaşanmasına yardımcı olurken, yaşam doyumu gibi olumlu duyguların artmasına etki edebileceği söylenebilir.

    Bu bağlamda, mevcut araştırmada pilates-mat egzersizlerinin kadınlarda yaşam doyumunu artıran bir fiziksel egzersiz aktivitesi olarak kullanılıp kullanılamayacağını incelemek amaçlanmıştır.